Mî pèder l à fât col tratåur
chilòmeter ed lèghi, avanti e indrî
da cavdâgna a cavdâgna
såtta al såul bruśänt dal dé
o al’umditè dla nòt.
L à arè, arvultànd la tèra fumgåuśa,
sumnè, strumnànd granlén grâvd,
amdó al furmänt culåur dl ôr.
Cal furmänt al l à pò bató
dscunpagnànd la pâja dala grèna
e i granèr i s én rinpé
di frût dla sô fadîga.
Mé an ò brîśa rinpé di granèr
an ò brîśa muntè däl lavatrîz
an ò brîśa cuśé di ftièri
an ò brîśa insgnè a scrîver
an ò brîśa fât nâser di fangén
an ò brîśa curè di amalè.
Gnìnta ch’séppa stè óttil da bån. 59

Äl lèghi ch’ai ò méss in fîla
i êren di nómmer in vatta a canvèr ed chèrta,
i mî granèr i én stè di armadiétt ed metâl
con dänter di schedèri culurè.
Dal mî lavurîr an i é vanzè gnìnta
mo mî pèder l êra urgugliåuś
che mé an avéss brîśa tgnó
fadighèr cunpâgna ló.

ANNA BASTELLI

Condividi questo articolo: